Adriana Sfragaro, Poetesse romantiche francesi. Firenze, Aletheia, 2003, 164 pp.