Adriana Sfragaro, Poetesse romantiche francesi, Firenze, Aletheia, 2003, 164 pp.