Impact of experimental hypercalcemia on routine haemostasis testing