Laboratory Diagnostics and Quality of Blood Collection / Laboratorijska Dijagnostika I Kvalitet Uzimanja Uzoraka Krvi