Outcome of laparoscopic ureterolysis for ureteral endometriosis.