Pleomorphic liposarcoma of the axilla metastatic to the pancreas.