Short-term venous stasis influences routine coagulation testing.