Latinitatis Italicae Medii Aevi Lexicon. Addenda. Series altera (fasc. III: crabro-epitheton)