D’Ors, Eugeni (2012). Gualba, la de mil veus. Edició, presentació i notes de Xavier Pla. Barcelona: Quaderns Crema, pp. 94