B. Brover-Lubovsky, Nachal’noye upravlenie Olega, Critical Edition