A Tribute to Vivaldi The Four Seasons: Autumn The Four Seasons: Spring The Four Seasons: Summer The Four Seasons: Winter